Bezirk Mittelfranken

Komunální samospráva v Bavorsku
V Bavorsku zahrnuje samospráva občanů tři komunální úrovně: 1. obce, 2. okresy a statutární města, 3. kraje.

Rozloha a složení kraje
7.245 km2, 5 statutárních měst, 7 okresů, 205 obcí spadajících pod okresy; Počet obyvatel: přibližně 1,7 milionu

Působnost kraje Střední Franky
Kraj Střední Franky je komunální územní samosprávný celek zakotvený v ústavě Svobodného státu Bavorsko. Kraj vytváří a podporuje veřejná zařízení pro sociální, hospodářské a kulturní blaho všech občanů žijících ve Středních Frankách. Kraj přebírá i takové úlohy, které přesahují pravomoc nebo finanční možnosti obcí, okresů a statutárních měst. Jako nadmístní nositel sociální podpory a pomoci pro válečné oběti kraj zajišťuje podporu zdravotně postižených, seniorů a osob vyžadujících dlouhodobou péči, osob bez přístřeší, válečných obětí a jejich pozůstalých.
Kraj Střední Franky má na starosti jak stacionární, tak i ambulantní podporu integrace lidí se zdravotním postižením. Sem patří například ambulantní chráněné bydlení nebo raná péče o děti. Kraj provozuje tři specializované psychiatrické a neurologické nemocnice prostřednictvím komunální společnosti Krajské kliniky Střední Franky. V postavení přímého zřizovatele kraj provozuje sociálně psychiatrickou službu, odborné školy a podpůrná střediska, Zemědělské vzdělávací centrum Triesdorf, Francký skanzen, jakož i výzkumná a odborná poradenská střediska. Dále kraj podporuje umění, kulturu, tradice, kroje a nářečí, chrání přírodu a vodstva a zasazuje se o zachování stavebních památek. S cílem přispět ke sbližování evropských regionů a podpořit setkávání lidí bez ohledu na jazykové bariéry a hranice kraj udržuje partnerství s francouzskou oblastí Limousin v regionu Nouvelle-Aquitaine a třemi departementy oblasti Limousin, kterými jsou Haute-Vienne, Creuse a Corrèze. V roce 2000 kraj Střední Franky navíc podepsal oficiální smlouvu o přátelství s polským regionem Pomořansko (Pomořské vojvodství). Tato smlouva položila základ k prvnímu triregionálnímu partnerství v Evropě (Střední Franky-Limousin/Nouvelle- Aquitaine-Pomořansko), které bylo stvrzeno 8. února 2001 v Norimberku.

Krajský sněm Středních Frank
Krajský sněm je zastupitelstvo obyvatel Středních Frank, přímo volené lidem. Toto komunální grémium se volí jednou za pět let. Jsou v něm zastoupeny všechny vrstvy obyvatelstva a zvlášť početně jsou zastoupeni zkušení komunální politikové jako okresní, obecní nebo městští radní napříč všemi politickými stranami. V čele stojí prezident krajského sněmu, kterého sněm volí ze svého středu tajným hlasováním. Prezident reprezentuje kraj navenek a je služebním představeným pracovníků kraje. Za účelem přípravy a provádění svých úkolů krajský sněm zřizuje podle demokratického systému výbory: krajský, sociální, kulturní, vzdělávací, ekonomický a ekologický, výbor pro mládež/sport a regionální partnerství, pro nemovitosti, jakož i kontrolu hospodaření. Každý výbor se skládá z devíti členů (s výjimkou výboru pro kontrolu hospodaření). Výborům zpravidla předsedá prezident krajského sněmu.

Politické složení krajského sněmu Střední Franky
Počet členů celkem: 30
- 12 CSU (Křesťansko sociální unie)
- 7 SPD (Sociálně demokratická strana)
- 3 Freie Wähler (Svobodní voliči)
- 3 Grüne (Zelení)
- 1 Die Linke (Levice)
- 1 FDP (Svobodně demokratická strana)
- 1 Die Franken (Frankové)
- 1 Piraten (Piráti)
- 1 ÖDP (Ekologická demokratická strana)
Prezident krajského sněmu: Richard Bartsch (CSU)
Náměstkyně: Christa Naaß (SPD)
Další zástupci: Armin Kroder (Freie Wähler) Dr. Klaus Hiermeyer (Grüne)

Financování a rozpočet kraje Střední Franky
Přibližně 56 procent potřeb kraje hradí okresy a statutární města. Základem výpočtu je jejich finanční výkonnost a daňový výnos. Zbývajících 44 procent tvoří státní dotace a příjmy v souvislosti s poskytováním sociální podpory a příjmy krajských zařízení. Sazba příspěvků do rozpočtu kraje činí 22,9 procentních bodů. V roce 2016 dosahuje objem správního a majetkového rozpočtu přibližně 822,1 mil. eur. Rozpočet nadace „Příroda-Kultura-Struktura“ činí celkem asi 3,2 mil. eur. Už jen na sociální zabezpečení občanů vynaloží kraj Střední Franky zhruba 711,5 mil. eur. Další významnou položkou na výdajové straně je rozpočet školství ve výši kolem 31,8 mil. eur.

Kraj Střední Franky

Zdravotnictví:

- Komunální společnost Krajské kliniky Střední Franky: Krajská klinika Ansbach, Klinika am Europakanal Erlangen, Klinika Frankenalb Engelthal, sociálně terapeutický stacionář Ansbach, denní psychiatrické stacionáře s ústavními ambulancemi ve městech Fürth, Weißenburg a Neustadt a.d. Aisch, ambulance pro substituční léčbu metadonem „SubstAnz“ v Norimberku
- Sociálně psychiatrická služba pro město Norimberk a okres Fürth
- Sociální služba pro neslyšící v Centru neslyšících Norimberk-Eibach

Školství a vzdělávání:

- Střední odborné školy pečovatelské Krajských klinik Střední
Franky v Ansbachu a Erlangenu
- Škola pro hospitalizované děti, Ansbach
- Centrum pro sluchově postižené se školou Paul-Ritter-Schule
v Norimberku
- Speciální profesní vzdělávací středisko kraje Střední Franky,
Sluch-Řeč-Učení v Norimberku s pobočkou v Ansbachu
a přidruženými učňovskými školami
- Pedagogické centrum Bertha von Suttner, Norimberk,
s denním stacionářem a speciálními centry, zaměření na
tělesný a motorický vývoj a řeč
- bbs nürnberg – vzdělávací centrum pro nevidomé a zrakově
postižené se zařízeními pro předškolní, školní a odborné
vzdělávání (Ústav pro nevidomé Nürnberg e.V.)
- Strojní škola Ansbach se středním odborným učilištěm
strojním, odbornou školou strojní a odbornou akademií
zdravotnické techniky
- Zemědělské vzdělávací centrum Triesdorf s krajským školním
statkem, školou zemědělské mechanizace a chovatelství
- Střední odborná škola hudební v Dinkelsbühlu
- Členství v poradním výboru Vzdělávacího střediska mládeže
na hradě Hoheneck, Ipsheim
- Partnerství v Krajském sdružení mládeže Střední Franky
s odborným poradenstvím v oblasti médií, Norimberk

Příroda a životní prostředí:

- Odborné poradenství v oblasti rybářství, Norimberk
- Jednatelství ve Svazu péče o krajinu Střední Franky, Ansbach
- Členství ve třech účelových sdruženích jezer Altmühlsee, Brombachsee a Rothsee
- Členství v regionálním hnutí Střední Franky, Feuchtwangen

Evropa:

- Partnerství s francouzskou oblastí Limousin v regionu Nouvelle- Aquitaine a jejími třemi departementy Haute-Vienne, Creuse a Corrèze
 Partnerství s polským regionem Pomořansko (Pomořské vojvodství)
- Triregionální partnerství mezi regionem Limousin/Nouvelle- Aquitaine, regionem Pomořansko a krajem Střední Franky

Sociální věci:

- Jako nadmístní zřizovatel sociální podpory kraj podporuje zdravotně postižené osoby jak ambulantně, tak i v dílnách a domovech, seniory a osoby vyžadující péči, bezdomovce, válečné oběti a jejich pozůstalé. Na tyto úkoly kraj Střední Franky v roce 2016 vynaloží částku ve výši zhruba 711,5 mil. eur.

Kultura:

- Krajská péče o regionální kulturu a památky
- Odborné poradenství v oblasti kulturní památky Limes
- Poradenství v oblasti populární hudby
- Hudební festival „Francké léto“ (dvouletý cyklus)
- Filmový festival Heimat! - Domov
- Cena Wolframa z Eschenbachu
- Francký skanzen v Bad Windsheimu
- Výzkumné a poradenské středisko pro lidové kroje, Weißenburg
- Výzkumné středisko pro franckou lidovou hudbu, Uffenheim
- Členství v účelovém sdružení hradu Abenberg
- Členství ve sdružení zřizovatelů Židovského muzea Franky
ve Fürthu, Schnaittachu a Schwabachu, e.V.
- „mischen!“ – krajské kulturní dny dětí a mládeže ve spolupráci
s Krajským sdružením mládeže Střední Franky

Kontakt

V případě dalších otázek vám rádi pomůžeme:
Bezirk Mittelfranken

Danziger Straße 5
91522 Ansbach

Telefon: 0981 4664-1030/-1031
Fax: 0981 4664-1039

regionalpartnerschaften(at)bezirk-mittelfranken.de 

Downloads

Flyer 

© Bezirk Mittelfranken, Danziger Str. 5, 91522 Ansbach, www.bezirk-mittelfranken.de, Tel.: 0981/4664-0

Postanschrift: Postfach 617, 91511 Ansbach